Eenzaamheid in de Bijbel

11 oktober 2021
  • Profielafbeelding van Matthijs de Jong
    Door:
    Matthijs de Jong

Eenzaamheid – het woord komt in de Bijbel maar af en toe voor. Het was natuurlijk een andere tijd: de mensen leefden in grotere familieverbanden. Toch zie je, als je goed kijkt, dat eenzaamheid ook toen mensen kon treffen. En er zijn raakvlakken met vandaag. Tijdens het werk aan de NBV21 – de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling, die in oktober verschijnt – heb ik hier iets over geleerd.

Zo was eenzaamheid in Bijbelse tijden dikwijls het gevolg van sociale uitsluiting en isolement. Vaak was ziekte daarvan de oorzaak. Met name ziekte die je onrein maakte, zette iemand buiten het sociale leven, letterlijk ‘buiten de stad’. Dat lezen we in Leviticus 13 vers 46. Het gaat daar over mensen met een huidziekte. Voor hen gold een strenge regel: ‘Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven’. Lees voor ‘buiten het kamp’ ook ‘buiten het dorp of de stad’. Dit verplichte isolement kon iedereen treffen, rijk en arm. Voorbeelden zijn Mirjam, de zus van Mozes (Numeri 12) en koning Uzzia (2 Kronieken 26). Die sociale uitstoting kwam niet voort uit angst voor besmettelijkheid. Het was omdat de onreinheid van de zieke op de gemeenschap kon overslaan. En onreinheid ging niet samen met Gods aanwezigheid in de gemeenschap.

Melaatsheid

Om welke ziekte ging het dan? Traditioneel wordt het: melaatsheid genoemd. Maar inmiddels weten we dat melaatsheid, wat naar lepra verwijst, eigenlijk geen goede vertaling is. Want de Bijbelse ziekte is beslist niet de lepra uit onze tijd – tegenwoordig vaak de ziekte van Hansen genoemd.

Het gaat in de Bijbel om verschillende vormen van huidziekte. De NBV deed met ‘huidvraat’ een nieuwe poging. Dat bracht een voordeel mee: in Leviticus 13-14 gaat het niet alleen over aangetaste huid, maar ook over aangetaste voorwerpen en huizen. In al die gevallen kun je het woord ‘vraat’ gebruiken. Maar de vertaling ‘huidvraat’ heeft ook een nadeel: het roept niet het goede beeld op. Dat het om huidziekte gaat is duidelijk, maar de kern van het probleem is de onreinheid. Daarom spreekt de NBV21 van ‘een huidziekte die onrein maakt’.

Terug in de kring

Jezus genas mensen die door een huidziekte onrein waren. Telkens staat er in de evangeliën expliciet bij dat Hij hen ‘rein’ maakte. Dát was cruciaal voor hun genezing. Ze hoorden er weer bij, ze mochten weer in de kring komen. Veelzeggend is dat Hij hen aanraakte, fysiek contact.

Jezus gebruikt familiewoorden om te markeren dat Hij de zieken terugbrengt bij ‘de familie’, de gemeenschap van Israël. Hij haalt ze terug in de kring.

Ook op andere manieren brengt Jezus mensen terug in de kring, in de gemeenschap. Bijvoorbeeld mensen die, soms door hun eigen gedrag, buitenstaanders waren geworden, zoals Zacheüs. Vaker nog gaat het om zieken, zoals in Matteüs 9. Jezus geneest daar een verlamde man en een vrouw die aan bloedvloeiing leidt. In beide gevallen zegt Jezus iets opvallends tegen hen: ‘mijn kind’ zegt Hij tegen de verlamde (Matteüs 9 vers 2) en ‘mijn dochter’ tegen de vrouw (Matteüs 9 vers 22). In de NBV bleven die woorden ongenoemd. De reden was dat het vreemd Nederlands is. Zo zouden we niemand aanspreken en zeker geen mensen buiten onze familie. Toch staan deze woorden wél in de NBV21. Ze horen bij de tekst. Ook in Jezus’ tijd was het opvallend als je iemand buiten je eigen familie met zo’n familiewoord aansprak. Hier gebeurt dus iets bijzonders. Jezus gebruikt familiewoorden om te markeren dat Hij de zieken terugbrengt bij ‘de familie’, de gemeenschap van Israël. Hij haalt ze terug in de kring.

Gods nieuwe wereld

Isolement, afzondering en uitgestoten zijn uit de gemeenschap hoorden bij de ergste dingen die je in Bijbelse tijden konden overkomen. Dus is het veelzeggend hoe Jezus mensen terughaalt in de kring. Hij raakt onreinen aan, geneest zieken en roept zondaars terug. Hij raakt zelfs doden aan en brengt ze terug. Zo leert Hij ons over Gods nieuwe wereld: een gemeenschap zonder uitsluiting en isolement. Geen pijn, geen eenzaamheid.

In de gelijkenis van Lucas 14 – over het feestmaal dat symbool staat voor het eeuwige leven bij God – vertelt Jezus dat de mensen die uiteindelijk worden binnengehaald, komen van ‘buiten de stad’. Het zijn de verstotenen, de eenzamen, en God haalt ze terug. Zo komen de woorden van Psalm 68 vers 7 opnieuw tot leven: ‘God geeft de eenzamen een thuis’.

Aanraken

Ik schreef hierboven al: Jezus raakt mensen die onrein zijn door ziekte of dood gewoon aan. Hiermee laat Hij zien dat Hij vervuld is van Gods Geest. Het risico om zelf onrein te worden, wordt bij Jezus overvleugeld door de heilige kracht om het onreine weer rein te maken. Zo wordt wat gebroken was geheeld en wordt wie verstoten was teruggehaald.

Aanraking heeft in deze coronatijden een diepe lading gekregen. We spreken over huidhonger, en eenzaamheid kan nu betekenen: niemand voelen, niet aangeraakt worden. Geen hand, geen omhelzing. Dat is iets dat onze situatie verbindt met de Bijbelse tijd. Wat zal het een bevrijding zijn als aanraken weer kan. Elke aanraking die de eenzaamheid doorbreekt, laat iets zien van Gods nieuwe wereld.

Thema: Samen (eenzaam) zijn

Dit artikel hoort bij het thema 'Eenzaamheid omarmen en aanpakken'. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Over Matthijs de Jong

Matthijs de Jong is hoofd Vertalen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en was projectleider bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21), welke op 13 oktober verschijnt.

Uit ideaz

Dit artikel verscheen eerder (juli 2021) in de uitgave 'Samen (eenzaam) zijn' van het magazine ideaz. Bestel hier een exemplaar of vraag een proefnummer aan.

Wellicht vind je dit ook interessant

Hoe christenen een verschil kunnen maken tijdens Halloween

Een aantal jaar geleden werden christenen in Barendrecht geïnspireerd om een alternatief voor Halloween aan te bied…
Lees verder

6 lessen voor de kerk vanuit het misbruik bij The Voice

De media raken er bijna niet over uitgepraat en elke dag zijn er nieuwe meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedr…
Lees verder

'We hebben als kerken niet door hoe groot ons potentieel is voor de maatschappij'

In een groeiend aantal steden en dorpen in Nederland is een beweging zichtbaar van kerken en christelijke organisaties d…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema