Vrede voor de Stad in Spijkenisse

18 december 2014
 • Profielafbeelding van redactie
  Door:
  redactie

Vrede voor de Stad is een beweging die gesteund wordt door diverse kerken in Spijkenisse. Onze visie is om door gezamenlijk gebed en diaconale activiteiten meer vrede voor de stad te laten ontstaan.

In het voorjaar van 2003 is uit een contact tussen drie voorgangers en mensen van het Interkerkelijk Stadsgebed het idee gegroeid om een dag van gebed te organiseren voor de stad Spijkenisse. Deze dag verliep zo succesvol dat de organiserende werkgroep besloot om verder te gaan. Samen bidden voor dingen die zich in de stad afspelen is belangrijk maar daarnaast groeide het verlangen om dienstbaar te zijn. Niet alleen bidden maar ook doen. Dit leidde er toe dat de naam van de werkgroep gewijzigd werd in Vrede voor de Stad. Binnen de projecten die daaruit voortkwamen zijn nu meer dan honderd vrijwilligers actief.

De diaconale projecten van Vrede voor de Stad zijn:

 • Voedselbank Spijkenisse
 • Bezoekgroep de Hartelborgt
 • Stichting Leergeld
 • Projectgroep WMO
 • Werkgroep Vluchteling, Kerk en maatschappij
 • Project SchuldHulpMaatje/budgetmaatjes

Voedselbank

In mei 2005 begonnen met het uitdelen van vijf pakketten per week, inmiddels zijn dat er 750 voor Spijkenisse en omstreken. Op donderdagmiddag stellende pakketten samen. Op vrijdag voegenverse productenwaarna wevrijdagmiddag uitdelen. Inmiddels is Voedselbank een zelfstandige stichting geworden, onder hetzelfde bestuur als Vrede voor de Stad. 

Bezoekproject de Hartelborgt

De Hartelborgt is een jeugdgevangenis in Spijkenisse voor jongeren van twaalf tot achttien jaar. Eén keer per maand bezoekt een groep vrijwilligers er verschillende leefgroepen en doen ze samen spelletjes, hebben een gesprek of staan er andere activiteiten op het programma. Daarnaast assisteren de vrijwilligers bij kookactiviteiten, huiswerkbegeleiding, enzovoort.

Stichting Leergeld

In Nederland leven ruim 360.000 schoolgaande kinderen/jongeren onder de armoedegrens. Zij kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen aan werkweek, kamp, excursies, sportclub of kunstzinnige vorming. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Stichting Leergeld maakt zich hart voor deze kinderen en voorziet in financiele voorzieningen. Dat kan in de vorm van een voorschot, renteloze lening of een gift (ook in natura).

Projectgroep WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is in 2007 ingevoerd als een samenvoeging van de Welzijnswet, de Wet Voorziening Gehandicapten en delen van de AWBZ, waarbij de uitvoering van de Wmo ondergebracht is bij de gemeenten. Hierdoor is er voor de bevolking nogal wat veranderd, onder andere door de scheiding tussen hulp en zorg. Dit lijkt, en is misschien ook wel, een bezuinigingsmaatregel, maar h biedt ook ruimte waar wij als kerken via Vrede voor de Stad op in willen spelen. Vooral de diaconieën in onze kerken zijn daarbij betrokken, in het bijzonder op die plekken waar de ‘gaten’ vallen en als overbrugging naar de reguliere zorg. Vrede voor de Stad is samen met Humanitas vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad die als taak heeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo. Om die adviesfunctie goed uit te kunnen voeren is er binnen Vrede voor de Stad een kerngroep Wmo opgericht die bestaat uit mensen van verschillende kerkgemeenschappen. Hiermee overlegt de vertegenwoordiger over de maatschappelijke problemen die in Spijkenisse en veelal ook binnen de kerkgemeenschappen aan de orde zijn.

Werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij

Na het generale pardon is de vraag naar ondersteuning van deze werkgroep sterk afgenomen. Toch dienen zich nog steeds schrijnende gevallen aan van mensen die niet in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning maar die, om welke reden dan ook, niet terug kunnen naar hun land van herkomst. In die gevallen probeert de werkgroep te komen tot een menswaardige oplossing. In de nabije toekomst wordt meer werk verwacht voor deze projectgroep vanwege de instroom van vluchtelingen uit onder andere Afrika en het Midden-Oosten.

Project SchuldHulpMaatje/Budgetmaatjes

Door Stichting Vrede voor de Stad in Spijkenisse is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het project SchuldHulpMaatje. De reden van deelname aan het project is dat kerken en christelijke organisaties zich niet neerleggen bij armoede en uitsluiting in onze samenleving.
Door deze samenwerking en – het belangrijkste - met behulp van SchuldHulpMaatjes worden mensen begeleid en ondersteund op weg naar financiële vrijheid. Eén van de doelstellingen is dat in Spijkenisse op professionele wijze wordt samengewerkt tussen de burgerlijke gemeente en stichting Vrede voor de Stad op het gebied van schuldhulp, schuldpreventie en –nazorg.

De laatste ontwikkeling in dit project is dat we per 1 januari 2015 een overeenkomst zijn aangegaan met Samen 010 in Rotterdam die dit project uitvoert onder de naam Budgetmaatjes. De overeenkomst betreft de cursussen, de hercertificering en de workshops. Ook bij Vrede voor de Stad wordt de naam per 1 januari Budgetmaatjes. We nemen dan afscheid van het landelijke project SchuldHulpMaatjes waardoor we deze naam ook niet meer kunnen en mogen gebruiken. Dit besluit is in goed overleg met de gemeente Spijkenisse, in de persoon van de wethouder van Zorg, volksgezondheid, genomen. Samen 010 kan dezelfde kwaliteit waarborgen via hun trainingen, hercertificering en workshops voor de budgetmaatjes. 

Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB)

Vrede voor de Stad faciliteert een Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Dit is een ontmoetingsplek voor diakenen, PCI-leden en ander diaconaal betrokkenen waarin men elkaar tweemaal per jaar ontmoet.
Op deze avonden is er ruimte om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Tijdens de bijeenkomsten worden met enige regelmaat sprekers uitgenodigd die meer informatie geven over bijvoorbeeld noodfondsen, Schuldhulpverlening en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Werkgroep gebedsbijeenkomsten

Vrede voor de Stad houdt een aantal malen per jaar gebedsbijeenkomsten voor de vrijwilligers die onze stad dienen met hun inzet, tijd, toewijding en enthousiasme. Tijdens deze gebedsbijeenkomsten wordt verteld over de stand van zaken in de diverse projecten en wordt er ook voor deze projecten gebeden. Gebed is geen loze bezigheid. Gebed is de ander voor het aangezicht van God brengen en hem of haar in Zijn zorg aanbevelen. De bijeenkomsten, drie maal per jaar, worden telkens in een andere kerk gehouden, met telkens een andere voorganger. Zo kunnen we allemaal om elkaar heen staan en elkaar steunen. Want een van de mooiste dingen aan Vrede voor de Stad is, dat zoveel verschillende kerken samen optrekken voor de stad. En dat de mensen uit die kerken hun handen vouwen, hun handen uit de mouwen steken en werken aan vrede voor de stad Spijkenisse.

Meer informatie: www.vredevoordestad.nl

Wellicht vind je dit ook interessant

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

'We hebben als kerken niet door hoe groot ons potentieel is voor de maatschappij'

In een groeiend aantal steden en dorpen in Nederland is een beweging zichtbaar van kerken en christelijke organisaties d…
Lees verder

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema