Werving van vrijwilligers in de kerk

16 februari 2012
 • Profielafbeelding van Jaap Ketelaar
  Door:
  Jaap Ketelaar

Samen gemeente zijn is mooi; God wil ons met elkaar gebruiken in Zijn plan. De vraag is echter of kerkleden nog wel gemotiveerd zijn. Het valt immers niet mee om mensen te krijgen voor allerlei taken.

Individualiseren en informalisering

Het Sociaal en Cultureel Planbureau voerde een toekomstverkenning uit naar vrijwillige inzet bij maatschappelijke organisaties1 en verwacht dat betrokkenheid in de toekomst ontwikkelt naar individualisering en informalisering (het wordt informeler). Hieronder een aantal trefwoorden uit het rapport.

Keuzemenu

We kunnen niet anders constateren dan dat betrokkenheid bij het kerkelijk leven beïnvloedt wordt door onze cultuur. Een kerklid is McVolunteer (term uit SCP rapport) in de zin dat hij houdt van snelle keuzemenu’s die hem aanstaan. Is hier iets mis mee? Niet als we zelfontplooiing zien als weg om onze plek in het Lichaam van Christus in te nemen. Maar het element van ‘voor de Heer’ is ook nodig. We leven immers niet meer voor onszelf, maar voor Hem Die voor ons is gestorven en opgewekt en dat mag tijd kosten.2

Hoe kun je als kerkenraad rekening houden met de huidige tijd en tegelijkertijd volle inzet vragen 'voor de Heer'? Ik noem de volgende aandachtspunten:

Een heldere visie en strategie

 • Wat is Gods doel met onze gemeente?
 • Wat is ons plan om daar in de praktijk aan te werken? Zijn onze programma’s daar op afgestemd, onze (communicatie)structuren daar naar ingericht en de hulpbronnen aanwezig?
 • Wat doen we eerst en wat daarna?

Een helder medewerkersplan

 • Werving: om welke taak gaat het en hoeveel tijd vraagt de invulling daarvan? Welk profiel is nodig (passie, gaven, talenten, voorkeur, gedragsstijl)? Zet bijvoorbeeld een vrijwilligersvacaturebank op.
 • Begeleiding: toerusten, inwerken, coachen, (tussentijds) evalueren, bemoedigen.
 • Afscheid nemen: evaluatiegesprek, bedanken, coachen opvolger

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Een kerkenraad moet niet de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden overnemen. Als er te veel werk is voor te weinig mensen, moeten de gemeenteleden eventueel samen bepalen met welke activiteiten ze stoppen.

Vieren

Vier met elkaar de gezamenlijke resultaten en de dingen die goed gaan. Prijs God ervoor.

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 2 van 2010. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

1. Zie het rapport Vrijwilligerswerk in meervoud, 2009, te downloaden via www.scp.nl

2. 2 Korintiërs 5 vers 15

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema