Zorg voor gemeenteleden met een taak

14 november 2011
 • Profielafbeelding van Bart Broekman
  Door:
  Bart Broekman

Een zorgzame gemeente begint met mensen die oog voor elkaar hebben en tijd vrij maken voor een persoonlijke ontmoeting. De praktijk is dat we vaak langs elkaar heen hollen.

Ook in de kerk zijn we vaak druk met allerlei taken en verantwoordelijkheden. Het gevolg is dat we elkaar uit het oog verliezen. Bedieningszorg is een instrument om elkaar bij de les te houden.

Gemeenschap

Als christen is het ons streven om meer op Jezus te gaan lijken. Dat kun je niet alleen bewerkstelligen, daar heb je elkaar voor nodig. Alleen in gemeenschap met andere broeders en zusters zijn we in staat om elkaar dusdanig te vertroosten en te corrigeren dat er een groeiproces plaatsvindt naar het beeld van Christus. Dit uitgangspunt wordt kort en bondig onder woorden gebracht in de verklaring van ‘Gods Huisgezin’.

We willen:
• elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft
• elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft
• elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt
• elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt
• voor elkaar zorgen zoals Jezus voor ons zorgt
• elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt
• elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt
• elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Deze wijze van omgaan met elkaar vergt een houding “waarin een ieder niet slechts lette op zijn eigen belang, maar ook op dat van de ander” (Filippenzen 2 vers 4). Op allerlei manieren proberen we dit in het leven van de gelovigen te stimuleren: door de prediking, de huiskringbijeenkomsten, het onderwijs, het pastoraat, enzovoort.

Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die van fundamenteel belang is voor het welzijn van de gemeente en wordt ondersteun door de zogenaamde ‘bedieningszorg’. Het woord ‘bediening’ verwijst naar gemeenteleden die een taak hebben en functioneren binnen een team of werkgroep.

Doordeweeks

Misschien is het voor velen een open deur, maar het grootste deel van het kerkelijk leven vindt niet plaats op zondag, dat ene uurtje dat we samen een dienst bijwonen. Nee, het is juist doordeweeks dat de leden een bediening vervullen, die past bij hun gave. Gemeenteleden komen dan bij elkaar in vergaderingen, trainingen, toerustingen, studies, projecten, enzovoort. Binnen deze setting introduceerden we in de Bethelgemeente te Drachten het begrip ‘bedieningszorg’.

Leven delen

‘Bedieningszorg’ is niets anders dan een instrument om de leden van de gemeente te bepalen bij de zorg voor elkaar. Door samen te werken aan een project of een activiteit wordt er een belangrijke taak vervuld. Maar dat mag nooit ten koste gaan van de persoonlijke aandacht voor elkaar.
Bedieningszorg is een middel om niet alleen taakgericht bezig te zijn, maar ook persoonsgericht. In een vergadering worden niet alleen plannen gemaakt, er wordt principieel ruimte gecreëerd om elkaars leven te delen en het voor Gods aangezicht te brengen.

Sommigen vragen zich af waarom deze vorm van onderlinge zorg nodig is. We hebben toch de huiskring om zorg voor elkaar te dragen? Dat is waar. In de Bethelgemeente te Drachten ervaren we dat ook als het ‘kloppend hart’ van de gemeente. Maar tegelijkertijd is het ook een beperkte vorm. Want de onderlinge gemeenschap vindt, zoals eerder genoemd, voor een groot deel buiten de huiskring plaats. Namelijk, op plaatsen waar broeders en zusters bij elkaar komen om zich in te zetten voor de opbouw van de gemeente en binnen hun taakgebied allerlei initiatieven verwezenlijken.

Werken aan een cultuuromslag

Het is juist op deze gebieden dat er moet worden gewerkt aan een cultuuromslag. In de kerk komen we niet bij elkaar voor een activiteit. Een activiteit is slecht een middel. Het doel is altijd ontmoeting! Ontmoeting met God en elkaar. Toen de Heer Jezus Zijn discipelen riep, deed Hij dat ‘opdat ze met Hem zouden zijn’. Voor Hem was het belangrijkste dat ze samen zouden zijn om elkaars leven te delen en elkaar verder te helpen. Pas daarna kwamen de activiteiten en ‘zond Hij hen uit om te prediken en boze geesten uit te drijven (Marcus 3 vers 14-15). Precies zo hoort het er aan toe te gaan in de kerk. Eerst komt de ontmoeting met elkaar, pas daarna worden de handen uit de mouwen gestoken.

Stel je voor dat je iemand uit je team hebt die de volgende dag naar het ziekenhuis moet en daar heel erg tegenop ziet. Je kunt als team zo met de taken en activiteiten bezig zijn dat er geen tijd is of er niets eens aan wordt gedacht, om dit te delen in de groep en er voor te bidden. Zo mag het er binnen het Huisgezin van God niet aan toe gaan. Dan zijn we het als kerk niet waard om kerk genoemd te worden. Om te voorkomen dat de onderlinge zorg het onderspit delft is het daarom van belang dat taakgerichte activiteiten worden ingebed in de persoonlijke aandacht voor elkaar.

Teams die beter functioneren

Deze vorm van zorg is een randvoorwaarde om als team goed te functioneren. Immers, als de leden van een team elkaars leven delen, elkaar beter kennen, vertrouwen in elkaar krijgen, voor elkaar bidden, dan heeft dat grote gevolgen voor de samenwerking. Tijdens de vergadering is men dan beter in staat zijn om elkaar te begrijpen en (snelle) beslissingen te nemen. Een activiteit zal vaak veel beter lopen omdat men elkaar haarscherp aanvoelt. Een bediening zal alleen maar groeien in kwaliteit.

Persoonlijke aandacht voor elkaar tijdens een overleg of vergadering lijkt ‘verloren tijd’. Maar op termijn zal het alleen maar bijdragen aan het beter functioneren van een team en zal de kwaliteit van de bediening toenemen.

Leiders geven het voorbeeld

Deze vorm van zorg, die we dus ‘bedieningszorg’ noemen, is niet strak georganiseerd. Het is meer een beweging waarin de leiders van de gemeente het goede voorbeeld geven. De voorganger deelt zijn leven binnen de kerkenraad en stimuleert de oudsten om ook hun leven te delen en voor elkaar te bidden. De oudsten doen hetzelfde met hun medewerkers, enzovoort. Door het in alle geledingen van de gemeente toe te passen en er samen in te groeien wordt deze vorm van zorg een natuurlijk onderdeel van het samenkomen in teams en commissies.

Praktische handreiking

We geven hieronder enkele suggesties die meehelpen om de bedieningszorg in de praktijk te brengen. Om sleur te voorkomen raden we aan om niet voor één vorm te kiezen, maar ze afwisselend toe te passen.

 • Geef aan het begin van een vergadering twee tot drie personen de gelegenheid (wie dat graag wil) iets te vertellen over wat ze de afgelopen tijd hebben beleefd.
 • Houdt een verjaardagslijst bij en stuur een kaart met een persoonlijke notitie.
 • Vraag aan het begin van een bespreking of de aanwezigen elkaar bij de afsluiting iets willen toewensen (bijv. de broeder of zuster aan je rechterhand) en kom aan het eind van de bespreking daar op terug.
 • Stel jezelf als teamleider kwetsbaar op door iets te vertellen over je persoonlijk leven (bijvoorbeeld als illustratie bij een korte bijbeloverdenking).
 • Organiseer één of twee keer per jaar een dagje ‘uit’ of een gezellige avond en leg het accent op ontmoeting.
 • Begin een bijeenkomst met de vraag ‘hoe zit je in je vel?’. Vraag iedereen kort te reageren door een ‘rondje’ te maken en vat de reacties samen in een gebed.
 • Durf een vergadering te onderbreken als iemand een persoonlijke moeite inbrengt en vraag wie van de teamleden voor deze persoon wil bidden.
 • Vraag, voordat het overleg begint met gebed, wie van de aanwezigen (persoonlijke) gebedspunten heeft en vraag de persoon dit kort toe te lichten.
 • Besluit als teamleider om één keer per maand een bezoek te brengen bij een teamlid thuis . Het doel is om de persoon (en zijn gezin) beter te leren kennen. Nodig af en toe een teamlid met zijn/ haar partner uit voor een zelfgemaakte maaltijd.
 • Stel aan het begin van een bijeenkomst de vraag: welke reden heb je om God te danken. Noem de zegeningen van afgelopen week en breng dit als groep in gebed.
 • Splits de groep voor de bijeenkomst op in groepjes van 2-3 personen. Begin de avond met gebed in de kleine groepjes en moedig de broeders en zusters aan om persoonlijke gebedspunten te noemen.
 • Organiseer één keer per twee maanden een ‘teambuildingsavond’ waarin ruim aandacht is voor het delen van persoonlijke ervaringen.
 • Moedig teamleden aan om tijdens de koffiepauze aandacht aan elkaar te geven.
 • Vraag aan de aanwezigen wat de afgelopen week moeilijk is geweest en wie daar iets over wil zeggen. Breng dit als groep in gebed.
 • Als een teamlid een bijeenkomst niet kan bijwonen vanwege ziekte stuur dan een kaartje met de namen van de overige teamleden.
 • Bel altijd een broeder/ zuster als hij zonder kennisgeving afwezig is (dit kan ook één van de teamleden doen) en laat blijken dat je de ander hebt gemist. Leg het accent op bemoediging.
 • Als een teamlid een paar keer achter elkaar afwezig is geweest, laat dan één van de teamleden een bezoekje brengen namens het team.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema