Bekijk politiek door een Bijbelse bril

Europese Evangelische Alliantie

5 juni 2024 om 09:00
 • Profielafbeelding van Europese Evangelische Alliantie
  Door:
  Europese Evangelische Alliantie

Stel je een bril voor waardoor je de wereld bekijkt. Het montuur bestaat uit Bijbelse waarheden. Deze houden de glazen vast, die staan voor Bijbelse waarden. Het montuur en de glazen ondersteunen en versterken elkaar als vanzelf. Tijdens verkiezingstijd stelt deze bril ons in staat om prioriteiten vast te stellen en te bepalen in hoeverre politieke visies overeenkomen met Gods normen. De beste Bijbelse bril zou natuurlijk gevormd worden door de hele Bijbel. Om echter een eenvoudig te onthouden basis te bieden, lees je in dit artikel een selectie aan Bijbelse waarheden en waarden om in gedachten te houden in verkiezingstijd.

Het montuur - 3 Bijbelse waarheden

 • Wie God is;
 • Wie de mens is en waarom we bestaan;
 • Wat er misging met de zondeval en wat God aan het einde der tijden zal herstellen.

De glazen - 3 Bijbelse waarden

 • Liefde;
 • Gerechtigheid;
 • Vrijheid.

Het montuur

Neem eens een moment om na te denken over alles wat je weet over het karakter van God uit de Schrift en je eigen relatie met Hem. In Jesaja 9 vers 5-7 worden we in slechts twee verzen eraan herinnerd dat God almachtig is en tegelijk Vader, een wonderbare Raadsman en Vredevorst. De hele geschiedenis en alle aardse heersers staan onder zijn gezag.

De waarheid over wie God is, geeft ons alle zekerheid die we nodig hebben als we naar de rommelige realiteit van deze wereld en de politiek kijken. We vertrouwen alleen op Hem, niet op politici. Maar we vragen Hem ook om ons te helpen zijn wil te onderscheiden voor wat er op aarde gedaan moet worden. Dank God voor de gave van de Heilige Geest die ons hierbij helpt!

We zijn gemaakt om intiem met Hem en met elkaar om te gaan en samen van zijn wereld te genieten

Het begin van Genesis vertelt ons dat de mens, man en vrouw samen, is geschapen als Gods beelddrager, met oneindige waarde en waardigheid. Ongeboren of stervende, gevangene of beroemdheid, burger van Zwitserland of Swaziland, we zijn allemaal even kostbaar voor God. We zijn gemaakt om intiem met Hem en met elkaar om te gaan en samen van zijn wereld te genieten. God gaf ons de verantwoordelijkheid om te werken en zorg te dragen voor de schepping. Hij gaf ons de vrijheid om Hem wel of niet te gehoorzamen.

Dit alles betekent dat we elke politieke visie die iemand, dichtbij of ver weg, devalueert, uitbuit of schaadt, of die relaties beschadigt (vooral binnen families), moeten afwijzen. We kunnen ook geen beleid steunen dat belemmert om bij te dragen aan de samenleving en voor de schepping te zorgen, of dat vrijheid wegneemt. Vrijheid van godsdienst is bijzonder belangrijk.

Menselijke opstand leidde tot scheiding tussen God en mensen, dood, lijden, natuurrampen en allerlei soorten zonde. Elke mens is nu in staat tot kwaad. Daarom heeft God de overheid ingesteld om de chaos te verminderen die anders zou ontstaan (Romeinen 13 vers 1-5). Maar de overheid bestaat natuurlijk uit zondige politici en ambtenaren. Macht is bijzonder verleidelijk en wordt te gemakkelijk misbruikt. Daarom moeten we zuinig zijn op de ‘checks en balances’ die autoriteiten begrenzen en verantwoording vragen.[1]

Dank God dat we eeuwige hoop hebben! Het boek Openbaring onthult een glorieuze toekomst voor hen die zich bekeren en op Jezus vertrouwen! Wanneer Hij terugkeert, zal al het kwaad worden veroordeeld en vernietigd en zal alles worden hersteld volgens Gods perfecte plan. In de eeuwigheid zullen de goede, mooie en creatieve dingen die wij mensen doen ook op een of andere manier een plek krijgen. Opmerkelijk genoeg zullen de glorie en eer van de naties worden vertegenwoordigd (Openbaring 21 vers 22-27)! Het herinnert ons eraan dat God de mens echt goed heeft ontworpen en ons heeft bedoeld om te creëren, te maken.

Laten we daarom politici steunen die zowel de kostbaarheid van mensen als hun zondigheid zien. Laten we leiders kiezen die mededogen hebben voor degenen die lijden. Leiders die mensen willen helpen in hun verantwoordelijkheid om voor de schepping te zorgen en bij te dragen aan een waardige samenleving. Laten we de versterking van relaties ondersteunen, vooral het Bijbelse begrip van huwelijk en gezin. Laten we creativiteit en cultuur (de onze en die van anderen) toejuichen wanneer deze eervol zijn in Gods ogen. Laten we leiders steunen die vrijheid willen versterken, en de noodzakelijke beperkingen van hun eigen macht accepteren.

En laten we bidden voor allen die zich verkiesbaar stellen en voor wie er ook wint, zoals 1 Timoteüs 2:1-2 ons opdraagt. Het ‘montuur’ (wie God is, wie de mens is, de schade van de zondeval en de hoop van de eeuwigheid) biedt essentiële fundamenten voor ons. Laten we ons nu richten op de glazen van de bril: de Bijbelse waarheden van liefde, gerechtigheid en vrijheid.

Liefde

Bijbelse liefde is gebaseerd op God zelf die liefde is en zijn liefde voor ieder mens. Liefde stelt ons in staat om in harmonie te leven, voor elkaar te zorgen, elkaar te dienen en van elkaar te genieten. Liefde brengt vreugde. Natuurlijk kunnen politici geen liefde opleggen, omdat liefde vrij gegeven moet worden. Ze kunnen wreedheid of haat ook niet stoppen. Maar ze kunnen wel beleid promoten dat kan leiden tot meer liefde binnen gezinnen en in de bredere gemeenschap.

Laten we politici zoeken die het belang van gemeenschap begrijpen

Laten we politici aanmoedigen die het huwelijk en gezinnen willen ondersteunen en het mogelijk maken dat ze kunnen gedijen, ondanks de stress van het leven. Laten we politici vragen ervoor te zorgen dat er hulp is wanneer relaties misgaan, zodat koppels counseling kunnen krijgen en slachtoffers van huiselijk geweld een veilige omgeving hebben om te gedijen. Laten we politici zoeken die het belang van gemeenschap begrijpen. Gemeenschappen kunnen worden versterkt door bijvoorbeeld stadsplanning of culturele evenementen met ruimte voor verbinding en viering. Ook kunnen waarden als respect, vergeving en vriendelijkheid een grotere plaats krijgen in het schoolcurriculum.

Laten we op zoek gaan naar politici die gezondheid bevorderen die de ongeborenen, mensen met een handicap of de stervenden beschermen. Laten we politieke partijen kiezen die zich inzetten voor het geven van hulp aan degenen in de meest behoeftige regio's van de wereld. Laten we politici steunen die door middel van wetgeving bedrijven willen verplichten respect te tonen voor werknemers, leveranciers, het milieu en klanten.

En laten we kijken naar de houding van politici ten aanzien geloofsgroepen en liefdadigheidsorganisaties die de samenleving zegenen, en hun wil die te financieren. Politieke partijen hebben verschil van standpunt hoeveel invloed de nationale overheid of de EU moet hebben, of de samenleving of het individu. Ze kunnen discussiëren over wat er kan worden uitgegeven en hoe geld moet worden ingezameld. Echter, laten we vooral kijken of politieke partijen gemotiveerd zijn door liefde voor alle mensen. Ten slotte houdt liefde gerechtigheid in balans.

Gerechtigheid

Bijbelse gerechtigheid gaat over het rechtzetten van dingen en het aanpakken van de gevolgen van de zondeval voor mensen en de hele schepping. Alleen Jezus' terugkeer zal uiteindelijk met de zonde afrekenen. Systemen van de overheid zijn bedoeld om gerechtigheid te vestigen en te handhaven, terwijl ze ook vrijheden beschermen (Spreuken 31 vers 8-9, 1 Petrus 2 vers 13-14).

Moeten we ons zorgen maken over sociale gerechtigheid, juridische gerechtigheid of milieugerechtigheid, of allemaal? Gaat gerechtigheid over mijn specifieke behoeften, ten koste van anderen? Moeten goed en kwaad worden gedefinieerd door mensen zoals ik, of de meerderheid, of door iets/iemand anders? In hoeverre kunnen we onze opvatting van goed en kwaad aan anderen opleggen? Welke dingen moeten wel worden aangemoedigd, maar niet door de wet worden afgedwongen?

God wil dat alle mensen de kans hebben om te gedijen, goed te leven in gemeenschap, voor het milieu te zorgen en hun creatieve potentieel te vervullen

Om gerechtigheid te begrijpen, moeten we teruggaan naar ons Bijbelse kader van hoe God het leven bedoelde, maar ook naar de enorme impact van de zonde. God wil dat alle mensen de kans hebben om te gedijen, goed te leven in gemeenschap, voor het milieu te zorgen en hun creatieve potentieel te vervullen. Ze moeten ook vrijheid hebben.

Laten we beleid ondersteunen dat beschermt tegen geweld, diefstal, onderdrukking of uitbuiting. Laten we politici kiezen die willen zorgen voor goed gefinancierde, effectieve, onpartijdige en barmhartige politie en rechterlijke macht. Laten we een politieke visie steunen die menselijk en ecologisch welzijn bevorderen. En laten we niet vergeten dat gerechtigheid niet kan overleven als waarheid niet wordt gewaardeerd en beschermd.

Als we bepalen op welke politici we moeten stemmen, laten we ons dan afvragen wie het ethische kader heeft om te werken aan Bijbelse gerechtigheid voor iedereen. En zijn zij bereid zichzelf te onderwerpen aan systemen van gerechtigheid, bijvoorbeeld om machtsmisbruik tegen te gaan?

Vrijheid

God gaf de mensen de vrijheid om Hem te gehoorzamen en te aanbidden of niet. Zonder vrijheid zouden we niet de waardigheid hebben die de Heer ons heeft geschonken. Zonder vrijheid is echte liefde niet mogelijk. Vrijheid is een gave van God, simpelweg omdat mensen naar zijn beeld zijn gemaakt. Het zijn niet overheden die vrijheid verlenen. Het is wel hun taak vrijheid te beschermen en te handhaven.

Bijbelse vrijheid is gericht op shalom: menselijk welzijn voor iedereen

Bijbelse vrijheid wordt in evenwicht gehouden door liefde en gerechtigheid. Vrijheid heeft grenzen. Bijbelse vrijheid betekent niet het recht om andere mensen of het milieu te schaden of om onze verantwoordelijkheden te verwaarlozen. Bijbelse vrijheid is gericht op shalom: menselijk welzijn voor iedereen. We moeten vrij zijn van onderdrukking en armoede, zodat we vrij zijn om te aanbidden, te groeien, te leren, relaties aan te gaan, te creëren en te leven.

Anderen moeten ook vrij zijn om te gedijen, inclusief andere weggebruikers, de fabrieksarbeider die dingen produceert die we kopen of mensen met meningen die we verafschuwen. We kunnen de rechten van anderen niet negeren. Bijbelse vrijheid moet worden uitgeoefend binnen een ethisch kader van terughoudendheid, omdat we allemaal in gemeenschap met anderen leven en verantwoordelijk zijn voor onze naasten, zowel dichtbij als ver weg. Ook is echte vrijheid alleen mogelijk binnen de grenzen die God biedt in zijn Tien Geboden.

Als we de woorden en daden van politici bekijken, laten we ons dan afvragen wie het Bijbelse geschenk en ook de verantwoordelijkheid van vrijheid begrijpt. Wie zal wetten handhaven die noodzakelijke beperkingen op vrijheid geven, maar niet verder gaan dan nodig? Wie zoekt de juiste balans? En wie zal het respect voor de rechtsstaat versterken?

Onze Bijbelse bril

De wereld bekijken met een Bijbelse wereldbeschouwing is niet gemakkelijk. We moeten weerstand bieden aan de stemmen die ons onder druk zetten om mee te gaan met heersende overtuigingen. We hebben nog steeds de taak om te onderscheiden hoe liefde, gerechtigheid en vrijheid het beste kunnen worden gerealiseerd in de 21e eeuw. We moeten ook naar het grotere geheel kijken, niet slechts naar één of twee zaken.

Wanneer we naar politici en hun woorden, daden en beloften kijken, kan het moeilijk worden. We zullen geen perfecte partij of persoon vinden om op te stemmen. We zullen moeilijke keuzes moeten maken en medechristenen kunnen het met ons oneens zijn.

Moedig elkaar aan om te bidden voor degenen die gezag hebben

We kunnen elkaar echter aanmoedigen om ons best te doen om ervoor te zorgen dat ons bidden én stemmen stevig geworteld zijn in een Bijbelse basis. En moedig elkaar aan om te bidden voor degenen die gezag hebben (1 Timoteüs 2 vers 1-4), of we ze nu leuk vinden of niet. We kunnen samenwerken om te proberen maatschappelijke overtuigingen te veranderen, zodat onze medeburgers minder geneigd zullen zijn om te stemmen op politici die botsen met Bijbelse normen. Tot slot, als we ontevreden zijn over de kandidaten op wie we kunnen stemmen, laten we dan bidden en ons inzetten dat er betere mensen klaarstaan voor de volgende verkiezing.

Laten we onze Bijbelse bril ophouden.[1] In het Oude Testament werden profeten en koningen verantwoordelijk gehouden. Zie bijvoorbeeld 2 Samuel 12 vers 1-14 en 1 Koningen 21 vers 1-19. Vandaag de dag zijn de belangrijkste ‘checks’ onafhankelijke rechtspraak en media.

Dit artikel verscheen bij de Europese Evangelische Alliantie als onderdeel van het 'Resource Pack for Election Time'. MissieNederland is de nationale vertegenwoordiger van de Europese en Wereld Evangelische Alliantie. 

Bekijk het hele 'Resource Pack'