Sla links over

Hoofdinhoud

Studiegroep Vrouwenstandpunt

Studiegroep vrouwenstandpuntmaandag 08 augustus 2011 16:14

Laten veel gemeenten het onderwerp ‘de positie van de vrouw’ graag onderin de la liggen, zo niet Evangelische Gemeente Parousia te Almere.

Hoe is het thema ‘Vrouw en gemeente’ op jullie agenda gekomen?
Voorganger Gerard van der Schee: “Minstens een keer per jaar komt de vraag naar voren of een bepaalde spreekster ook niet eens in een van onze diensten kan komen spreken ‘ze sprak immers heel inspirerend tijdens …’ En als er een vacature voor een oudste is en er namen geïnventariseerd worden klinkt in gesprekjes ook wel ‘ja, we weten wel een goede kandidaat, maar dat is een vrouw …’

Parousia-Almere hanteert al jaren het standpunt ‘geen vrouw als oudste of spreker’, zonder dat dit duidelijk Bijbels onderbouwd is. Zeker bij de wens om een missionaire gemeente in Almere te zijn, ontstond het verlangen om keuzes helder te omschrijven.

Sinds 2007 staat het onderwerp op de actielijst van de oudstenraad om nader uit te werken. De oudsten beseften dat het onderwerp gevoelig is omdat het gaat over mensen (mannen en vrouwen) en grenzen (wel en niet). Bovendien is het een spannend thema omdat er in de kerkgeschiedenis felle discussies over zijn gevoerd. Ook in onze gemeente merkten we dat leden tegen de gesprekken opzagen.”

Studiegroep

Op welke manier hebben jullie je op een standpunt bezonnen?
“Begin 2009 heeft de raad een studiegroep opgericht om advies te geven over het onderwerp vrouw in de gemeente, met als startpunt de huidige keuzes. Gemeenteleden konden zich opgeven en tot onze vreugde bleek het gezelschap dat zich aanmeldde te bestaan uit een goede verdeling van leeftijden en van mannen en (getrouwde en ongetrouwde) vrouwen.

De doorlooptijd voor de werkgroep werd begrensd: binnen negen maanden moest ze met een advies komen. De leden zijn gestart met het uitspreken van het verlangen om tot Gods eer bezig te zijn. Ze vonden het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en om ieders achtergrond (kennis, ervaringen) als geschenk te zien, dat aanvult en scherpt. Daarna hebben ze individueel en als studiegroep de Bijbel opnieuw zelf laten spreken met de bede dat God zou leiden door Zijn Geest (Jesaja 11:2).

Subthema’s

De studieopdracht deelden ze op in drie subthema’s:

De eerste groep – subgroep bijbelonderzoek - richtte haar focus vooral op de Bijbelse uitgangspunten. Ze bestudeerde bijbelgedeelten en las daar boeken bij. Daarbij is besloten om in het uiteindelijk advies onderscheid te maken tussen wat echt met zekerheid uit de Bijbel kan worden geconcludeerd en wat mogelijk uit de Bijbel kan worden opgemaakt.

De tweede groep – subgroep cultuuronderzoek - had als opdracht antwoord te vinden op allerlei vragen die te maken hebben met de cultuur- en tijdgebonden aspecten van het thema: hoe dacht de maatschappij in de eerste eeuw over de plaats van vrouwen. Had bijvoorbeeld de Griekse cultuur invloed op het gemeenteleven in Efeze en Korinte? Ook onderzochten ze wat gemeenten met een andere culturele achtergrond (bijvoorbeeld China) over dit onderwerp denken.

De derde groep – subgroep kerkonderzoek - onderzocht de ervaringen van diverse Nederlandse kerken rond het onderwerp in de laatste vijf jaar. Zij hebben immers recent voor dezelfde vragen gestaan. Hoe gaan of gingen zij met dit thema om? Zijn er positieve of negatieve ervaringen? Welke documenten hebben zij ter beschikking? Kortom, wat konden wij van hen leren, zowel qua inhoud als qua (communicatie-) proces?”

Hoe reageerde de gemeente hierop?
“Omdat bij dit onderwerp de communicatie bijna net zo belangrijk is als de inhoud, gaven de voorzitter en de secretaris van de studiegroep veel aandacht aan communicatie met de gemeente. Vanaf het begin is de gemeente gevraagd te blijven komen met vragen, artikelen, opmerkingen et cetera. Bovendien verscheen na elke studieavond een kort verslag in het weekbericht. Ook is vooropgesteld dat het project zou stoppen, als er in de kerk iets zou ontstaan van hete hoofden en koude harten. Dan zou en zal eerst worden gewerkt aan Bijbelse praxis rond onderlinge communicatie en respect voor verschil in standpunt of beleving.”

Open eenheid

Wat is de uitkomst en waarom is dit de uitkomst?
“De studiegroep heeft haar eigen open overleg- en denkproces zo kostbaar gevonden dat ze dat ook de gemeente toewenst. Vandaar dat ze principieel geen conclusies heeft getrokken in haar advies aan de raad. Wel heeft ze een heldere inventarisatie aangereikt van twee gedachtelijnen die kerken en boeken in de Bijbel onderscheiden.

De oudsten hebben het advies overgenomen om meerdere toerustings- en gespreksavonden voor de gemeente te plannen, om de twee gedachtelijnen samen te doordenken. Het doel daarvan is om gemeenteleden hun eigen argumenten te leren onderkennen en hun visie te bepalen. Maar even belangrijk is het open en respectvol (leren) luisteren naar anderen. We zullen in het proces moeten leren dat we het er over eens zijn dat we het niet 100% met elkaar eens zullen zijn. We willen een open eenheid zijn als gemeente waarbij we respectvol met elkaar om leren gaan.”

Partijvorming

“Uitdrukkelijk is door de oudsten niet gekozen voor een eindbesluit via een stemming door de gemeente. Dat kan teveel leiden tot partijvorming en stemmen winnen. Ook zou dan één stem de doorslag kunnen geven. Dat lijkt ons geen wijze weg. De raad wordt geacht een wijs besluit te nemen op grond van alle informatie van de studiegroep en de reacties uit de gemeente. Het beleidsdocument dat de raad over het onderwerp opstelt, zal ze op een extra gemeenteavond – mogelijk in het najaar van 2010 - voor – en uitleggen.”

Hoe kijkt u tot nu toe terug op het proces?
“We zijn heel tevreden over het gelopen traject. De beloofde korte doorlooptijd maakte dat mensen beschikbaar wilden zijn en betrokken bleven. Ze hebben een helder document geschreven dat de raad nu met de gemeente gaat bespreken. Dat is het begin van een nieuwe, leerzame en spannende fase. De ervaring van de leden van de studiegroep, die unaniem zich hebben verwonderd dat we zo open, diep, leergierig en respectvol met elkaar over dit gevoelige onderwerp konden spreken, geeft onze goede verwachtingen voor het vervolg.”

Suzanna Blackmore

Dit artikel is overgenomen uit IDEA1-2010, magazinede Evangelische Alliantiewww.ea.nl/idea.

www.parousia-almere.nl

Kernwoorden: vrouw, leiderschap, diversiteit, debat, discussie

Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Vrouw en gemeente

« Terug naar Home