Sla links over

Hoofdinhoud

Bidden voor Israël

bidden voor israelmaandag 14 november 2011 16:31

Voor de één is het een essentieel deel van zijn geloofsleven, voor de andere een onbekend terrein: bidden voor Israël.

Bidden voor Israël

Samen bidden voor Israël is een heet hangijzer. Het roept gemakkelijk onderlinge verdeeldheid op en kan eindigen in hete hoofden en koude harten. Velen kennen dat uit ervaring of uit verhalen. En daarmee blijft het gebed voor Israël vaak liggen. Met dit artikel willen we u helpen een stap verder te komen. Uitgangspunt is te bidden voor het volk. God koos en riep Abra(ha)m tot een volk om Zijn heerlijkheid bekend te maken aan en door zijn nageslacht (Genesis 12:3).

Bijbelse motivatie

Gods motief in het Oude Testament om via Israël te werken vraagt om historisch respect. De christelijke gemeente is geënt op de stam (Romeinen 11). Het is Gods verlangen dat de Joden niet alleen Hem kennen, maar ook Zijn liefde (her)kennen in Zijn Zoon Jezus Christus.
Bid voor de vrede van Jeruzalem, zegt Psalm 122. David bad het omdat Jeruzalem een plek was voor de Joden om God te zoeken. Het is ook voor nu een kernachtig gebed: eenvoudig na te bidden, krachtig.

Twee woorden staan centraal

a. Vrede: politiek, tussen mensen onderling, bovenal vrede van en met God.
b. Jeruzalem: de stad van Gods tempel – (Psalm 135: Geprezen zij de HEER op de Sion, hij die zijn woning heeft in Jeruzalem) - en de grote AlAksa moskee. Volop spanning dus. Jeruzalem, de stad waar Jezus om weende – Matteüs 23:37 “Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels.”
Ook Jesaja 62:7 spreekt over bidden voor Jeruzalem – over wachters die zichzelf en God geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.

Algemene gebedspunten

• Wijsheid voor politieke leiders die invloed hebben in en op Jeruzalem, Israël en het Midden Oosten
• Openheid voor het evangelie van Jezus Christus, daar waar het ooit begon
• Inzicht, liefde en kracht voor christenen die in Israël wonen, werken en leven
• Bid dat Joden wereldwijd Gods stem zullen verstaan rond terugkeren naar Israël
• Bid voor Joden en Arabieren die te midden van zoveel spanning en dodelijk verderf leven; dat ze met angst en rouw om kunnen gaan; dat ze de oplossing niet zoeken in haat en verbittering, maar Gods vrede en vertroosting zullen zoeken en ervaren – Psalm 25:22

Specifieke gebedspunten

In Nederland zijn verschillende christelijke organisaties die zich inzetten voor Israël en het Midden Oosten. Velen van hen hebben gebedsbrieven. Zo kunt u in uw gebed aansluiten bij de actuele omstandigheden van het Joodse volk. Mogelijk heeft uw kerkgenootschap zelf informatie.

Wanneer bidden?

Vanzelfsprekend kunt u in uw eigen gebed het bidden voor Israël meenemen.
Maar waar en wanneer zou in de gemeente gebeden kunnen worden voor Israël?
Een paar suggesties om te overwegen. Denk daarbij eerder aan een groeimodel, dan aan een strijdmodel.

• Bij de voorbede tijdens een dienst
• Bij een bidstond van de gemeente
• Gebedspunten noemen in de gemeentelijke gebedsbrief
• Aanreiken als thema aan gebedstrio’s
• Specifiek in de lijdenstijd
• Tijdens Joodse feestdagen
• Op Pinksterzondag, de start van de wereldwijde kerk vanuit Jeruzalem

Kernwoorden: Israël, Joodse volk, Joden, Gebed, voorbede, Jeruzalem, bidden, bidder, gebedsgroep, bidstond

Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Israël

« Terug naar Home

Archief > 2011 > november