Sla links over

Hoofdinhoud

Israëlbeleid in de gemeente

israelbeleid in de gemeentedonderdag 29 september 2011 15:59

Heeft uw gemeente een paragraaf ‘Kerk & Israël’ in haar beleid? U bent niet de enige als dat nog ontwikkeld moet worden. Het is immers een gevoelig onderwerp. Onderstaande punten kunnen helpen.

Begin met een werkgroep – ingesteld door de (kerken)raad - die het thema verkent: bijbels, historisch en in de kerkgeschiedenis. Veel wijsheid kan opgedaan worden bij gemeenten die het thema al (deels) doorlopen hebben.
Bepaal wat het doel in deze fase is en hoe de kerkenraad en gemeente geïnformeerd wordt. Communiceer daar helder over, zodat er geen vage, onrustige of hooggestemde verwachtingen groeien. Neem als werkgroep de tijd, in het besef dat het een gevoelig en daardoor moeilijk onderwerp is, waar een gemeente uiteindelijk niet omheen kan en wil.

Communicatie

De communicatie over het proces van visievorming is net zo belangrijk als de inhoud van het proces! Wees helder over de opzet, het doel, de betrokkenen, de besluitvorming, et cetera. En meld wie contactpersoon is voor gemeenteleden die willen reageren. 

Ouderling

Wanneer besloten is het thema beleid ‘Kerk & Israël’ langdurig te verankeren, is het nodig het als een aandachtsgebied aan een ouderling/oudste toe te wijzen.

Bidden

Zorg dat op bidstonden en bij de voorbede in een dienst geregeld voor Israël gebeden wordt. Dat vraagt mogelijk eerst wat denkwerk: wat bidden we dan? Zie daarvoor het artikel ‘Bidden voor Israël’. Bidden helpt om onze betrokkenheid op Israël te laten starten bij ons hart.

Geven

Concreter wordt het als in het beleid en jaarplan ook financieel uiting gegeven wordt aan verbondenheid met Gods volk. Kan ‘Kerk & Israël’ een standaardpost op de begroting worden in uw gemeente?

Projecten steunen

Geld geven kan afstandelijk blijven, meedoen aan een project brengt Israël dichterbij. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk, een reis, een hulpproject.

Israëlzondag

Tussen de andere themazondagen zou een speciale Israëlzondag niet misstaan. De Protestantse kerk in Nederland kent hiervoor een traditie op de eerste zondag van oktober. Zie www.pkn.nl en zoek op ‘Israëlzondag’. Naast een preek kunnen na de dienst allerlei op Israël gerichte activiteiten gedaan worden.

Israëlwerkgroep

Bovenstaande zaken vragen om een coördinator. Veranker ‘Kerk & Israël’ in het oudstenteam of kerkenraad zelf. Laat het onderdeel zijn van iemands portefeuille. Een werkgroep Israël kan dan een en ander uitwerken, verslag doen en jaarplannen voorbereiden. Die groep moet als basishouding hebben de gemeente te willen dienen; zij is niet een groep voortrekkers die vooral de eigen standpunten gaat vertegenwoordigen.

In sommige gemeenten valt ‘Kerk & Israël’ onder zending. Gezien de Joodse wortels van het christelijke geloof en Gods gedachten over het Joodse volk is een apart aandachtsgebied meer op zijn plaats.

Kinderen

Is in het programma van de zondagsschool iets opgenomen over ‘Kerk & Israël’? Dat zou passen bij de bovenbouwleeftijd. Tov!, een kwartaalblad voor kinderen van Stichting Christenen voor Israël, bevat weetjes, verhalen, puzzels. Deze organisatie kan ook themalessen (op scholen) verzorgen en een leskoffer vol voorwerpen uit het Joodse leven te huur.

Voorbeelden van beleid

Het Evangelische Werkverband beschrijft op haar site een Israëlvisie: zie www.ewv.nl onder EWvisies.

Kernwoorden: Israëlbeleid, Israël, Joodse volk, joden, evangelisatie

Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Israël

« Terug naar Home

Archief > 2011 > september